Häppi Börschtei Mägi:-) 1

One comment on “Häppi Börschtei Mägi:-)

  1. Reply spacy Aug 25,2009

    Danke vielmol liebs Fründinli ha aber scho fescht Freud gha a dem Gsang wo Du für mich usgsuecht häsch gggg !!! Meci vielvielmol freumi uf gli gli Chnuddeli !!!

Leave a Reply